Loading color scheme
Σχεδιασμένο για τις ανάγκες των στελεχών ενός κρίσιμου τομέα
Επενδύουμε σε ένα καλύτερο αύριο για την υγεία όλων
Ένας κλάδος με πολύπλοκες ανάγκες

Βασικά στοιχεία

Βασικά στοιχεία

 

Διάρκεια

 

3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

 

Έναρξη μαθημάτων

 

Οκτώβριος 2024

 

Ώρες Διδασκαλίας

 

 Τετάρτη και Παρασκευή 18:30-21:30

και Σάββατο 09:00-15:00

 

 

 

Μέθοδος Διδασκαλίας

Δια ζώσης διαλέξεις 

με δυνατότητα παρακολούθησης και εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο

Ημερομηνίες αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας έως 31/07/2024.

Ο αριθμός των θέσεων στο Πρόγραμμα είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και με σειρά προτεραιότητας.

Μετά τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων, αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές, ενώ σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις κατά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία, ενδέχεται να ακολουθήσει νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων.

 


 

Τέλη φοίτησης και Υποτροφίες

Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2023-2025 ανέρχονται συνολικά σε €6.000, και συγκεκριμένα σε €2.000 ανά εξάμηνο.
Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα υποχρεούνται να καταβάλουν ένα τέλος προεγγραφής, ύψους €500, εντός 20 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ειδοποιήθηκαν ότι η αίτηση υποψηφιότητάς τους έγινε δεκτή. Το τέλος προεγγραφής αφαιρείται, στη συνέχεια, από τα δίδακτρα του Α’ εξαμήνου.

Υποτροφίες
Το πρόγραμμα απονέμει δύο ειδών υποτροφίες, οι οποίες διαχωρίζονται ανάλογα με τα κριτήρια απονομής τους σε 1) Υποτροφίες για επιδόσεις εντός του μεταπτυχιακού και 2) Υποτροφίες ν. 4957/2022.

-Υποτροφίες για επιδόσεις εντός του μεταπτυχιακού
Οι υποτροφίες αριστείας απονέμονται από το Πρόγραμμα κατά την έναρξη του Γ’ εξαμήνου σπουδών, βάσει ακαδημαϊκών επιδόσεων. Δεν απαιτείται η υποβολή κάποιας αίτησης για την απονομή τους και απονέμονται αυτόματα στους πρωτεύσαντες του πρώτου έτους φοίτησης, βάσει βαθμολογικού Μ.Ο.

-Υποτροφίες βάσει ν. 4957/2022
Οι υποτροφίες αυτές αποτελούν απαλλαγή από τα δίδακτρα φοίτησης για φοιτητές, οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Βαθμολογικό κριτήριο: κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση (7,5/10) στο προπτυχιακό επίπεδο,
  • Οικονομικό κριτήριο: το εισόδημα του υποψήφιου (ατομικό ή οικογενειακό, ανάλογα την περίπτωση) βρίσκεται κάτω από το εθνικό διάμεσο εισόδημα. Τα εισοδηματικά όρια συγκεκριμενοποιούνται κάθε χρόνο με Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Βάσει της νομοθεσίας αυτής, απαλλαγή διδάκτρων μπορεί να δοθεί κατ’ ανώτατο όριο στο 30% των εγγραφέντων φοιτητών του Προγράμματος. Ως εκ τούτου, κατά την περίοδο των τελικών εγγραφών (Οκτώβριος) ζητείται από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να υποβάλουν την αίτηση απαλλαγής διδάκτρων, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κατόπιν τούτου, οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται από την αρμόδια επιτροπή, η οποία αποφαίνεται ως προς την εγκυρότητά τους. Όσες αιτήσεις πληρούν τα κριτήρια απαλλαγής κατατάσσονται, στη συνέχεια, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατράξτε στη σχετική Υπουργική Απόφαση 108990/Ζ1 (ΦΕΚ 4899/τ. Β'/16-9-2022).

Προσοχή: Παρακαλούμε σημειώστε ότι, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή διδάκτρων. Αυτό συνεπάγεται ότι:

-Σε περίπτωση που λαμβάνετε κάποια υποτροφία για το μεταπτυχιακό από κάποια άλλη πηγή (π.χ. από κάποιο Ίδρυμα, όπως το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), τα ιδρύματα Ωνάση, Νιάρχου, Μποδοσάκη κλπ.) δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για απαλλαγή. Σε περίπτωση που λάβετε την απαλλαγή και, στη συνέχεια, λάβετε (και αποδεχτείτε) κάποια άλλη υποτροφία για τις μεταπτυχιακές σπουδές σας στο Πρόγραμμα, θα χάσετε το δικαίωμα απαλλαγής και θα σας ζητηθούν τα δίδακτρα αναδρομικά.

-Όσοι φοιτητές έχουν πάρει υποτροφία (απαλλαγή διδάκτρων) βάσει οικονομικών κριτηρίων, δεν μπορούν να πάρουν υποτροφία αριστείας. Σε περίπτωση που καταταχθούν βάσει των επιδόσεών τους μεταξύ των πρωτευσάντων του έτους τους, θα λάβουν μόνο το σχετικό Βραβείο Αριστείας, χωρίς το αντίστοιχο χρηματικό έπαθλο.Διαδικασία Αιτήσεων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας: Ηλεκτρονική https://msc-hem.gr/index.php/pages/e-apply ή Έντυπη www.msc-hem.gr/files/aitisi_ypobolis1.docx

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Αντίγραφο Πτυχίου ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών

(i) Δεκτές οι αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι μέχρι και την περίοδο Σεπτεμβρίου 2024. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση εισαγωγής του στο Πρόγραμμα, η εγγραφή του θα ισχύει υπό την προϋπόθεση λήψης του πτυχίου του μέχρι και την περίοδο Σεπτεμβρίου 2024.

(ii) Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών ώστε να γίνει έλεγχος εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και το Εθνικό Μητρώο τύπων τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σημειώνεται ότι αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

5. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 ή ανώτερο). Δεκτό ευκρινές φωτοαντίγραφο με επικύρωση από δικηγόρο ή την εκδούσα αρχή.

         Ενδεικτικά: Proficiency του Cambridge ή Michigan, Certificate in Advanced English (CAE), TOEFL (IBT), IELTS, TOEIC, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, λοιπά αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ.

6. Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας

7. Μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου

8. Φωτοτυπία δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας

9. Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της υπηρεσίας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses) όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κατατίθενται στο φάκελό του είναι αληθή.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω email στη διεύθυνση hem@unipi.gr ή κατατίθενται στη Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Καραολή και Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (1ος όροφος, γραφείο 110).

  


Βασικά στοιχεία

 

Διάρκεια

 

3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

 

Έναρξη μαθημάτων

 

Οκτώβριος 2024

 

Ώρες Διδασκαλίας

 

 Τετάρτη και Παρασκευή 18:30-21:30

και Σάββατο 09:00-15:00

 

 

 

Μέθοδος Διδασκαλίας

Δια ζώσης διαλέξεις 

με δυνατότητα παρακολούθησης και εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο

Ημερομηνίες αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας έως 31/07/2024.

Ο αριθμός των θέσεων στο Πρόγραμμα είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και με σειρά προτεραιότητας.

Μετά τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων, αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές, ενώ σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις κατά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία, ενδέχεται να ακολουθήσει νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων.

 


 

Ένα σύγχρονο πρόγραμμα για την Υγεία του 21ου αιώνα

 

Το Π.Μ.Σ. Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας αξιοποιεί στο έπακρο τις γνώσεις και τις εμπειρίες των στελεχών του Προγράμματος, προκειμένου να δώσει στους αποφοίτους του την ικανότητα να αναλύουν και να προσφέρουν λύσεις σε ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων του κλάδου υγείας. Χρησιμοποιώντας εφαρμοσμένες μεθοδολογίες, ποσοτικής και ποιοτικής φύσεως, οι φοιτητές μας αποκτούν πληθώρα γνώσεων από μια σειρά επιστημονικών κλάδων, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν κρίσιμες δεξιότητες στους κλάδους των οικονομικών, της στατιστικής, της διοίκησης, της νομικής και πολλούς άλλους.

Η παροχή υγείας αλλάζει παγκοσμίως, λόγω προκλήσεων όπως οι πανδημίες, η γήρανση του πληθυσμού και η κλιματική αλλαγή. Οι μεταβολές αυτές απαιτούν την αξιοποίηση μιας νέας γενιάς εμπνευσμένων επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, εξοπλισμένων με τα κατάλληλα εργαλεία για να διαχειριστούν κρίσεις όπως η εξάντληση του προσωπικού σε καιρούς επιδημίας, τα άδεια ταμεία των ασφαλιστικών συστημάτων και οι περιορισμένοι πόροι των οργανισμών υγείας. Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος αυτού του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Τα μαθήματα διδάσκονται από αναγνωρισμένης φήμης καθηγητές και διδάσκοντες πολλαπλών ειδικοτήτων, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της έρευνας στην τομέα της πολιτικής, των οικονομικών και της διοίκησης της υγείας. Αντίστοιχα, οι φοιτητές μας προέρχονται από πολλά διαφορετικά ακαδημαϊκά υπόβαθρα, από ιατρούς και κοινωνιολόγους μέχρι φοιτητές που μόλις αποφοίτησαν από τις προπτυχιακές σπουδές τους. Το επίπεδο εμπειρίας των φοιτητών είναι αρκετά διαφορετικό, γεγονός που δημιουργεί ένα δυναμικό και ενθαρρυντικό μαθησιακό περιβάλλον.

Οι απόφοιτοί μας ολοκληρώνουν τις σπουδές τους με γνώσεις τόσο γενικές, όσο και εξειδικευμένες στα ενδιαφέροντά τους. Στα μαθήματα κορμού θα μελετήσετε τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων υγείας και τη συμπεριφορά όλων όσων συμμετέχουν σε αυτά, μαθαίνοντας ταυτόχρονα πως να σχεδιάζετε τις κατάλληλες ενέργειες για την βέλτιστη διαχείριση των οικονομικών, ανθρώπινων και λοιπών πόρων του οργανισμού σας. Επιπλέον, προσφέρεται μια ευρεία ποικιλία μαθημάτων επιλογής, τα οποία σας δίνουν τη δυνατότητα να προσαρμόσετε το πρόγραμμα στους στόχους και το υπόβαθρό σας, ούτως ώστε να ακολουθήσετε τα ενδιαφέροντά σας, είτε αυτά αφορούν τη διαχείριση μιας μονάδας παροχής πρωτοβάθμιας υγείας, είτε την οικονομική αξιολόγηση νέων τεχνολογιών και φαρμάκων.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και σας προσκαλούμε να εξερευνήσετε την ιστοσελίδα μας, για να δείτε πως το Π.Μ.Σ. Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας ταιριάζει στις ανάγκες σας.

 

Προκήρυξη Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τον Ακαδημαϊκό Κύκλο 2024-2026

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων υποψηφίων φοιτητών για συμμετοχή στον ακαδημαϊκό κύκλο 2024-2026 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας». Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στη σχετική προκήρυξη, καθώς και στις σελίδες Διαδικασία Αιτήσεων και Συχνές Ερωτήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Περισσότερα
Εκδήλωση - Η αξία των δεδομένων και η ανάλυσή τους στο χώρο της Υγείας

Το ΠΜΣ και το Εργαστήριο "Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας", σε συνεργασία με την εταιρεία IQVIA, σας προσκαλούν στην εκδήλωση με τίτλο "Η αξία των δεδομένων και η ανάλυσή τους στο χώρο της Υγείας, καθώς επίσης και οι λύσεις που η IQVIA προσφέρει σε αυτόν τον τομέα ". Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4/6 και ώρα 18:30, διαδικτυακά (μέσω MS Teams).

 

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση παρακαλούμε πατήστε εδώ και ακολουθήστε τη διαδικασία εγγραφής.

 

Webinar - Ο πληθοπορισμός (crowdsourcing) στην διάγνωση σπανίων γενετικών συνδρόμων

Το Σάββατο, 29 Μάϊου 2021, στις 12:00, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Ηγεσίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με μεγάλη χαρά θα έχουμε μαζί μας ως προσκεκλημένη ομιλήτρια την απόφοιτο του προγράμματός μας, κυρία Sofia Douzgou Houge MD, PhD, FRCP, Honorary Consultant in Clinical Genetics, Manchester Centre for Genomic Medicine & Senior Lecturer, Division of Evolution and Genomic Sciences, School of Biological Sciences, Faculty of Biology, Medicines and Health, University of Manchester (UK) με θέμα διάλεξης πάνω σε

Στρατηγικές Crowdsourcing: "Ο πληθοπορισμός (crowdsourcing) στην διάγνωση σπανίων γενετικών συνδρόμων".

Θα συζητηθούν και απαντηθούν ερωτήσεις μεταξύ άλλων, όπως :

==> Πως βοηθάει το crowdsourcing στην συλλογή εμπειρογνωμοσύνης για τη διάγνωση σπανίων γενετικών συνδρόμων

==> Πως βοηθάει το crowdsourcing στην συλλογή παραλλαγών του DNA για τη διάγνωση σπανίων γενετικών συνδρόμων

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση μέσω live streaming στο Youtube, χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://ileads.unipi.gr/?page_id=2308