Σπουδές

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης των οργανισμών Υγείας, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας» διδάσκονται κατά κανόνα στην ελληνική γλώσσα. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Το Π.Μ.Σ. «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας» διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Στο πρώτο εξάμηνο διδασκαλίας του Προγράμματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τέσσερα (4) Υποχρεωτικά μαθήμα­τα. Τα μαθήματα αυτά εισάγουν τους φοιτητές στα βασικά γνωστικά πεδία που διέπουν τα Οικονομικά και τη Διοίκηση μονάδων Υγείας.

Μετά από επιτυχή εξέταση σε όλα τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου, ακολουθούν τα μαθήματα των Β΄ και Γ΄ εξαμήνων.  Τα μαθήματα του Β' διδακτικού εξαμήνου διακρίνονται σε δύο (2) Υποχρεωτικά μαθήματα και σε δύο (2) μαθήματα Επιλογής εκ των προσφερομένων μαθημάτων.  Στο Γ’ διδακτικό εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν ένα (1) Υποχρεωτικό μάθημα και δυο (2) μαθήματα Επιλογής, ενώ ταυτόχρονα εκπονούν την μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία. Τα μαθήματα Επιλογής δηλώνονται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου και πριν από την έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου. Τα μαθήματα των Β΄ και Γ΄ εξαμήνων αποσκοπούν στην εμπεριστατωμένη μελέτη των Οικονομικών και της Διοίκησης μονάδων Υγείας και περιλαμβάνουν και μαθήματα εξειδίκευσης. Η δυνατότητα επιλογής δύο από τα προσφερόμενα μαθήματα Επιλογής σε κάθε εξάμηνο επιτρέπει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να εξειδικευτούν στα γνωστικά αντικείμενα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος γι αυτούς.