Loading color scheme

Διαδικασία Αιτήσεων

Η συμπληρωμένη αίτηση υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (θα τα βρείτε στο τέλος της παρούσας σελίδας). Υπάρχουν τρεις επιλογές για την κατάθεση των εντύπων αυτών:


Ηλεκτρονική κατάθεση
Μπορείτε να καταθέσετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας https://msc-hem.gr. Στην ιστοσελίδα αυτή θα συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το έντυπο της αίτησης και θα επισυνάψετε το φάκελο με τα δικαιολογητικά σας, όλα μαζί σε ένα συμπιεσμένο αρχείο μορφής .zip. Παρακαλούμε φροντίστε ώστε όσα δικαιολογητικά είναι σε σκαναρισμένη μορφή να είναι ευκρινή, διαφορετικά η αίτησή σας δεν μπορεί να γίνει δεκτή.


Ταχυδρομική κατάθεση
Μπορείτε να συμπληρώσετε την έντυπη αίτηση και να την αποστείλετε ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή ή με courier), μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Καραολή και Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (1ος όροφος, γραφείο 110)


Κατάθεση αυτοπροσώπως

Η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, στην παραπάνω διεύθυνση. Η Γραμματεία είναι ανοικτή για το κοινό καθημερινές, 08:00-14:00.*

*Δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών και των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, δεν είναι δυνατή η κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών με αυτοπρόσωπη παρουσία. Δεδομένων μάλιστα και των καθυστερήσεων, που παρατηρούνται στις ταχυδρομικές αποστολές, προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την ταχύτερη δυνατή λήψη και επεξεργασία αυτών (εφόσον οι υποψήφιοι το επιθυμούν, μπορούν να στείλουν την αίτησή τους πρώτα ηλεκτρονικά και, στη συνέχεια, να την αποστείλουν και ταχυδρομικά).Συνοδευτικά δικαιολογητικά

-Η αίτηση υποψηφιότητας (έντυπη ή ηλεκτρονική) θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά:

-Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με το πρότυπο, που υπάρχει στη σελίδα «Έντυπα»)

-Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών
Επισήμανση: Τελειόφοιτοι υποψήφιοι, οι οποίοι σκοπεύουν να αποφοιτήσουν εντός του προσεχούς διαστήματος, θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι «σε περίπτωση αποδοχής/εισαγωγής τους στο πρόγραμμα δέχονται ότι θα εγγραφούν μόνον, εφόσον γίνουν πτυχιούχοι μέχρι την περίοδο Σεπτεμβρίου (του έτους εγγραφής)». Σε αυτή την περίπτωση, η βεβαίωση περάτωσης σπουδών τους θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι και την 31η Οκτωβρίου (του έτους εγγραφής).

-Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

-Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2). Δεκτό ευκρινές φωτοαντίγραφο με επικύρωση από δικηγόρο ή την εκδούσα αρχή.

-Μία έγχρωμη φωτογραφία

-Σε περίπτωση έντυπης κατάθεσης τα αίτησης, η φωτογραφία πρέπει να έχει οπισθογραφημένο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου

-Δύο συστατικές επιστολές (όπως στο υπόδειγμα)

-Σε περίπτωση που η αίτηση κατατεθεί ηλεκτρονικά, οι συστατικές επιστολές δύνανται να αποσταλούν με τους εξής τρόπους:
                   -Σε φακέλους, σφραγισμένους και υπογεγραμμένους από τους συντάκτες, οι οποίοι θα αποσταλούν ταχυδρομικά απευθείας από τους συντάκτες ή τους υποψηφίους
                   -Ηλεκτρονικά, απευθείας από τους συντάκτες, στη διεύθυνση hem@unipi.gr


-Αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας, που αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

-Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από Τριτοβάθμια Ιδρύματα της αλλοδαπής

Επιπλέον, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προαιρετικά και τα παρακάτω δικαιολογητικά, εφόσον θεωρούν ότι θα ενισχύσουν την υποψηφιότητά τους.

   - Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
   - Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών, πέραν των υποχρεωτικών
   - Ερευνητικές δραστηριότητες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
   - Επιπρόσθετα προσόντα, υποτροφίες, ειδικά σεμινάρια, μαθήματα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κλπ. (εάν υπάρχουν)

 

Τα προαιρετικά επιπρόσθετα δικαιολογητικά αποστέλλονται υποχρεωτικά μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ακόμα κι αν η αίτηση κατατεθεί εντύπως (ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως). Σε περίπτωση, που κάποιο από αυτά τα δικαιολογητικά χρειαστεί από τη Γραμματεία σε έντυπη μορφή, θα σας ζητηθεί να το αποστείλετε σε δεύτερο χρόνο.
Σημαντικό:

Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσετε τις πιθανότητες να χάσετε κάποιο σημαντικό μήνυμα από το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο διεκπεραιώνει χιλιάδες αιτήματα καθημερινά και, ως εκ τούτου, είναι πιθανό το φίλτρο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας να σταματήσει κάποιο μήνυμα ως απόπειρα μαζικής αποστολής ύποπτων μηνυμάτων. Αν κάποιο από τα e-mail μας καταλήξει στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σας, θα ήταν καλό να προσθέσετε την διεύθυνση email μας στις επαφές σας, προκειμένου να αποφύγετε να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.

Στάδια αξιολόγησης της αίτησης

Σε πρώτη φάση, η αίτηση του κάθε υποψηφίου καταχωρείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, μαζί με τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν. Στη συνέχεια, ο φάκελος του υποψηφίου προωθείται στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων του Π.Μ.Σ., η οποία αξιολογεί την κάθε αίτηση ατομικά και αποφασίζει αν πληρούνται τα κριτήρια αποδοχής, όπως αυτά ορίζονται στην ιστοσελίδα αυτή. Οι υποψήφιοι, που γίνονται αποδεκτοί, καλούνται σε συνέντευξη το αργότερο εντός ενός μήνα από την υποβολή της αίτησης. Έπειτα και από την ολοκλήρωση της συνέντευξης, η υποψήφιοι ειδοποιούνται για το αποτέλεσμα της αίτησής τους το αργότερο εντός δύο εβδομάδων, μέσω email.

Αίτηση

Οι αιτήσεις για το Π.Μ.Σ. Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας  για το ακαδημαϊκό έτος είναι ανοικτές (δείτε τη σχετική προκήρυξη για την καταληκτική ημερομηνία)