Φιλοσοφία του Προγράμματος

Στη σύγχρονη εποχή του συνεχώς αυξανόμενου ανταγωνισμού, των πολλών προσδοκιών και της ανάγκης των νέων ανθρώπων για εργασία, όλο και περισσότερα φιλόδοξα άτομα αναζητούν τους κατάλληλους επιταχυντές της μελλοντικής σταδιοδρομίας τους. Νέοι απόφοιτοι, πολλές φορές παράλληλα με την αναζήτηση εργασίας, αλλά και εργαζόμενοι που στοχεύουν να σταδιοδρομήσουν ως εξειδικευμένα υψηλόβαθμα στελέχη του τομέα της Υγείας, αναζητούν ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών μέσα από το οποίο θα αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική τους ανέλιξη

Σε αυτές τις συνθήκες, η ιδανική λύση θα πρέπει να συνδυάζει εργασία με σπουδές. Εργασία με πλήρες ωράριο και σπουδές δομημένες με τρόπο που να ταιριάζει στα ωράρια εργασίας. Το Π.Μ.Σ. «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας» είναι προσαρμοσμένο στις πολλαπλές ανάγκες των εργαζομένων φοιτητών. Ανάγκες για εργασία, ανάπαυση, αλλά και ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για το λόγο αυτό, το ημερολόγιο πρόγραμμα είναι δομημένο έτσι, ώστε τα μαθήματα να γίνονται τρεις φορές εβδομαδιαίως σε μη εργάσιμες ώρες.

Στα πλαίσια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. κυριαρχεί το κριτήριο της ποιότητας σε κάθε μορφής δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, η ποιότητα αλλά και η συνεχής βελτίωση διακρίνουν όχι μόνο το πρόγραμμα σπουδών, δηλαδή τα μαθήματα, αλλά και τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών, τις σχέσεις των διδασκόντων με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τη γραμματειακή υποστήριξη, τις συνεργασίες με μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων (Ελλάδος και εξωτερικού) και άλλες εκδηλώσεις, που διοργανώνονται σε συνεργασία με ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να αναπτυχθεί στενή συνεργασία μεταξύ του μεταπτυχιακού προγράμματος και του επιχειρηματικού κόσμου στον κλάδο της Υγείας, όπως π.χ. νοσοκομειακές μονάδες δημόσιες και ιδιωτικές, με σκοπό να διευκολύνεται η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Π.Μ.Σ. Ιδιαίτερη επίσης μέριμνα λαμβάνεται για τη διαμόρφωση και συνεχή τόνωση των σχέσεων με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που προσφέρουν ανάλογα προγράμματα.