Σε ποιους απευθύνεται

Το Π.Μ.Σ. «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας» απευθύνεται σε νέους αποφοίτους, αλλά και εργαζόμενους για σταδιοδρομία ως εξειδικευμένα υψηλόβαθμα στελέχη του τομέα της Υγείας.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστημών Υγείας (ή άλλων συναφών Τμημάτων) Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Πέραν όμως αυτών των τυπικών χαρακτηριστικών,  η ιδανική αγορά στόχος είναι οι υποψήφιοι που έχουν μία ή περισσότερες από τις διαστάσεις που περιγράφονται ακολούθως: 

·     Φιλόδοξοι και εργατικοί νέοι άνθρωποι, που επιθυμούν να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς εργασίας.

·     Πτυχιούχοι που επιθυμούν να αναδειχθούν σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη Διεθνών Οργανισμών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων.

·     Εργαζόμενοι που στοχεύουν σε μια σταθερή και γρήγορη επαγγελματική ανέλιξη στον χώρο της Υγείας.

·     Φιλόδοξα άτομα, που δεν επιθυμούν να διακόψουν την εργασία τους και αναζητούν εκπαίδευση που να προσαρμόζεται στους βιορυθμούς τους.

·     Εργαζόμενοι που θέλουν να αποδείξουν ότι εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα εφόδια συμβάλλουν στην ταχύτερη ανάπτυξη των μονάδων που εργάζονται, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που ο εργοδότης τους χρηματοδοτεί τις σπουδές.

·     Άτομα που σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος.