Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Το Tµήµα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας», που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2017-2019.

 

 

Δείτε την Προκήρυξη Εισαγωγής


Ηλεκτρονική αίτηση

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

·       Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας (όπως το υπόδειγμα)

·       Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα  (όπως στο υπόδειγμα)

·       Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος

·       Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

·       Δύο συστατικές επιστολές (σε έντυπα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος όπως το πρωτότυπο, σφραγισμένες σε φακέλους από τον υπογράφοντα)

·       Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής (επιπέδου Β2)

·       ∆ύο πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου, με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου οπισθογραφημένο.

·      Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

·    Αποδεικτικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας από τους αλλοδαπούς, που αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού   Πανεπιστημίου ή βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Γ’) του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

·       Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από Τριτοβάθμια Ιδρύματα της αλλοδαπής
        (επικυρωμένο αντίγραφο)

·       Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν) 

·       Ερευνητικές δραστηριότητες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν) 

·       Επιπρόσθετα προσόντα, υποτροφίες, ειδικά σεμινάρια, μαθήματα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μελέτες,
        μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κλπ. (εάν υπάρχουν) 

 

Διοικητικές Υπηρεσίες

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Καραολή και Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς  (Κεντρικό κτήριο, ημιώροφος)

τηλ.: 210 4142077, 210 4142080    Fax : 210 4142346,  e-mail: kkouts@unipi.gr 

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00 - 14.30Π.Μ.Σ. «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας»

Καραολή και Δημητρίου 80, 5ος όροφος, γραφείο 530

τηλ.: 210 4142298, e-mail: hem@unipi.gr

Τετάρτη - Παρασκευή 15.00-19.00 και Σάββατο 09.30-14.30.