ΦΕΚ Μεταπτυχιακού

Οι μεταπτυχιακές σπουδές σήμερα διέπονται από τον Νόμο 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α') βάσει του οποίου την ευθύνη λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχουν αποκλειστικά τα Ανώτατα Εκαπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) τα οποία καθορίζουν και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Δείτε το ΦΕΚ του ΠΜΣ