ΦΕΚ Μεταπτυχιακού

Οι μεταπτυχιακές σπουδές σήμερα διέπονται από τον Νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α'), βάσει του οποίου η αρμοδιότητα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ανήκει αποκλειστικά στα όργανα του εκάστοτε ιδρύματος. Το ΠΜΣ Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας ήταν ένα από τα πρώτα μεταπτυχιακά που εγκρίθηκαν έπειτα και από τη διαδικασία επανέγκρισης και επανίδρυσης μεταπτυχιακών προγραμμάτων που ακολούθησε τον ν. 4485/2017, με την επανίδρυσή του να δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 2360/τ.Β'/20.06.2018.

Δείτε το ΦΕΚ λειτουργίας του ΠΜΣ