Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας», που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2019-2021, έπειτα από την επιτυχή επανίδρυσή του.

 

 

Δείτε την Προκήρυξη Εισαγωγής


Ηλεκτρονική αίτηση

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

· Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας:

Έντυπη: http://www.msc-hem.gr/files/aitisi_ypobolis1.docx
Ηλεκτρονική: http://msc-hem.gr/aitisi_ygeia/


· Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (όπως στο υπόδειγμα):

http://www.msc-hem.gr/files/cv.pdf

· Αντίγραφο πτυχίου[1] ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών

· Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

· Δύο συστατικές επιστολές (σφραγισμένες σε φακέλους από τον υπογράφοντα):

http://www.msc-hem.gr/files/sistatiki_epistoli.pdf

· Πιστοποιητικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας: Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής επιπέδου Β2 (δεκτό ευκρινές φωτοαντίγραφο με επικύρωση από δικηγόρο ή την εκδούσα αρχή)

· Δύο έγχρωμες φωτογραφίες με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου οπισθογραφημένο και μία έγχρωμη φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία τύπου .jpg ή .png)

· Αποδεικτικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας από τους αλλοδαπούς, που αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

· Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από Τριτοβάθμια Ιδρύματα της αλλοδαπής (επικυρωμένο αντίγραφο)

· Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

· Ερευνητικές δραστηριότητες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)

· Επιπρόσθετα προσόντα, υποτροφίες, ειδικά σεμινάρια, μαθήματα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κλπ. (εάν υπάρχουν) 

Διοικητικές Υπηρεσίες

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Καραολή και Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς  (Κεντρικό κτήριο, ημιώροφος)

τηλ.: 210 4142077, 210 4142080    Fax : 210 4142346,  e-mail: kkouts@unipi.gr 

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00 - 14.30Π.Μ.Σ. «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας»

Καραολή και Δημητρίου 80, 5ος όροφος, γραφείο 530

τηλ.: 210 4142298, e-mail: hem@unipi.gr

Τετάρτη - Παρασκευή 15.00-19.00 και Σάββατο 09.30-14.30.