Αντικειμενικοί σκοποί του Προγράμματος

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. στα «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας» είναι η παρο­χή εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια δράσεων που ορίζει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

Οι βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:

•  η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο του Προγράμματος

•  η κάλυψη αναγκών σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης των οργανισμών Υγείας, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα

•  η κατάρτιση στελεχών στο πλαίσιο της πολιτικής «Υγεία για Όλους» για την περιοχή της Ευρώπης

•  η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Η βασική επιδίωξη του Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια γνώσεων και μεθόδων έρευνας, που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη στον τομέα της ειδίκευσής τους.